top of page

Increased Otolin-1 in Serum as a Potential Biomarker for BPPV Episodes

l'aumento della otolina-1 sierica come potenziale biomarker di episodi di VPPB

FULL TEXT

Yunqin Wu , Weiwei Han , Wang Yan , Xiaoxiong Lu , Min Zhou , Li Li , Qiongfeng Guan , Zhenyi Fan

bottom of page